ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پاد

فرهنگ فارسی معین

پسوندی که معنای دارنده و نگهبان را می رساند مانند: آذرپاد.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما