ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده

فرهنگ فارسی معین

(دِ) [ اوست . ] ( اِ.)1 - گلة گاو و خر. 2 - چراگاه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ