ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پابه پا

فرهنگ فارسی معین

(بِ) (ق مر.) 1 - قدم به قدم . 2 - برابر، همراه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ