ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ویدیو کلوپ

فرهنگ فارسی معین

( ~. کُ) [ فر. ] (اِمر.) محلی برای کرایه دادن فیلم های ویدیویی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ