ترجمه مقاله

وازلین

فرهنگ فارسی معین

(زِ) [ فر. ] (اِ.) نوعی روغن که از آن برای تهیة بعضی داروها، پمادها و لوازم آرایشی استفاده می کنند.
ترجمه مقاله