ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

واخیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص م .) از هم جدا کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ