ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وابفت

فرهنگ فارسی معین

(بَ) (اِ.) جامة ستبر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ