ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیاهو

فرهنگ فارسی معین

(هَ) (اِ.) جار و جنجال ، داد و فریاد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ