ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هیئت

فرهنگ فارسی معین

(هَ ئَ) [ ع . هیئة ] (اِ.) 1 - شکل ، صورت ، حال ، کیفیت . 2 - علم نجوم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ