ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همه

فرهنگ فارسی معین

(هَ مِ) [ په . ] (اِ.) تمام ، جمیع .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ