ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هفت در هفت

فرهنگ فارسی معین

( ~. دَ. هَ) (اِمر.) نک . هر هفت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ