ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نگاه

فرهنگ فارسی معین

(نِ) [ په . ] (اِ.) نظر، دید.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ