ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نوشاد

فرهنگ فارسی معین

(نَ) (ص .) تازه داماد، جوانی که تازه داماد شده .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما