ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوره کشیدن

فرهنگ فارسی معین

(رِ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) (عا.) مالیدن نوره به بدن ، واجبی کشیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ