ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوداران

فرهنگ فارسی معین

(اِ.)نودران ، نودرانه ؛ انعام ، شاگردانه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ