ترجمه مقاله

نهزت

فرهنگ فارسی معین

(نُ زَ) [ ع . نهزة ] (اِ.) 1 - فرصت . 2 - صید. ج . نهز.
ترجمه مقاله