ترجمه مقاله

نمونه

فرهنگ فارسی معین

(نَ یا نُ نِ) (اِ.) 1 - مثل ، مانند. 2 - مقدار کمی از چیزی که به کسی نشان دهند. 3 - سرمشق ، الگو.
ترجمه مقاله