ترجمه مقاله

نمایش

فرهنگ فارسی معین

(نَ یا نُ یِ) (اِمص .) 1 - چیزی را به تماشا گذاشتن . 2 - تئاتر.
ترجمه مقاله