ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نفقه

فرهنگ فارسی معین

(نَ فَ قِ) [ ع . نفقة ] (اِ.) 1 - هزینة زندگی زن و فرزند. ج . نفقات . 2 - آنچه انفاق کنند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ