ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشست

فرهنگ فارسی معین

(نِ شَ) (مص م .) 1 - نشستن . 2 - (اِ.) جلسه ، گردهمائی . 3 - کنایه از: اسب .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ