ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول

فرهنگ فارسی معین

(نُ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - فرود آمدن ، پایین آمدن . 2 - ربح ، سودِ پول .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ