ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزول خور

فرهنگ فارسی معین

( ~. خُ) [ ع - فا. ] (ص فا.) رباخوار .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ