ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزوان

فرهنگ فارسی معین

(نَ) [ ع . ] (مص ل .) برجستن (مانند برجستن نر بر ماده ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ