ترجمه مقاله

نرخ

فرهنگ فارسی معین

(نِ) (اِ.) قیمت ، بها.
ترجمه مقاله