ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نخجیر

فرهنگ فارسی معین

(نَ) [ ع . نخچیر ] (اِ.) 1 - شکار، صید. 2 - بز کوهی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ