ترجمه مقاله

نباتات

فرهنگ فارسی معین

(نَ) [ ع . ] (اِ.) جِ نبات ؛ گیاه ها، رستنی ها.
ترجمه مقاله