ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناف

فرهنگ فارسی معین

[ په . ] (اِ.) 1 - سوراخ مانندی در وسط شکم . 2 - میان هر چیزی . ؛~ کسی را به نام کسی بریدن آن راهنگام تولد نامزد این کردن . ؛به ~ کسی بستن الف - به مقدار فراوان به کسی خوراندن . ب - نثار کسی کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ