ترجمه مقاله

ناسیونال

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (ص .) ملی ، قومی .
ترجمه مقاله