ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسالم

فرهنگ فارسی معین

(لِ) [ فا - ع . ] (ص .) 1 - دارای عیب . 2 - بیمار. 3 - مخالف بهداشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ