ترجمه مقاله

نادرویش

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (ص .) (عا.) ناجوانمرد، نارفیق .
ترجمه مقاله