ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میمنت

فرهنگ فارسی معین

(مِ مَ نَ) [ ع . میمنة ] (اِ.) برکت ، خوش یمنی ، سعادت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ