ترجمه مقاله

مکفی

فرهنگ فارسی معین

(مُ فِ) [ ع . ] (اِفا.) کافی و کفایت دهنده .
ترجمه مقاله