ترجمه مقاله

موزیسین

فرهنگ فارسی معین

(یِ) [ فر. ] (ص .) موسیقی دان ، نوازنده .
ترجمه مقاله