ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزر

فرهنگ فارسی معین

(مُ زِ) [ آلما. ] (اِ.) (نام سازندة تفنگ ) 1 - تفنگی که در سال 1872 م . در آلمان متداول شد و بعدها مکرر تکمیل گردید. 2 - تپانچه ای که نوع عالی آن بر قنداق چوبین سوار می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ