ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچه

فرهنگ فارسی معین

(چِ) (اِ.) حشره ای است از راستة نازک بالان که تیرة خاصی را به نام تیرة مورچگان در این راسته به وجود می اورند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ