ترجمه مقاله

موجودات

فرهنگ فارسی معین

( ~ .) [ ع . ] (اِمف .) جِ. موجود.
ترجمه مقاله