موازی

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ ع . ] 1 - (اِفا. ص .) برابر، روبرو. 2 - دو خطی که فاصلة بین شان به یک اندازه باشد و هرچقدر امتداد داده شوند به هم نرسند.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما