ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقش

فرهنگ فارسی معین

(مُ نَ قَّ) [ ع . ] (اِمف .) نقش و نگار داده شده ، رنگ آمیزی شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ