ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظوم

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) 1 - به رشته کشیده شده . 2 - شعر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ