ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور کردن

فرهنگ فارسی معین

( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) در نظر گرفتن ، پذیرفتن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ