ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِ مف .) 1 - برقرار شده . 2 - به شغل و مقامی گماشته شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ