ترجمه مقاله

منسلک

فرهنگ فارسی معین

(مُ سَ لِ) [ ع . ] (اِ.) 1 - داخل شونده ، درآینده . 2 - آنکه وارد مسلکی شده . 3 - در رشته کشیده .
ترجمه مقاله