ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجک

فرهنگ فارسی معین

(مَ جَ) (اِ.) نوعی شعبده که عبارت است از بیرون جهانیدن پاره های آهن و سنگ ریزه از کاسة آب یا قلم از دوات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ