ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجمد

فرهنگ فارسی معین

(مُ جَ مِ) [ ع . ] (اِفا.) فسرده ، یخ بسته ، یخ زده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ