ترجمه مقاله

منتهز

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ هِ) [ ع . ] (اِفا.) فرصت طلب ، کسی که پی فرصت می گردد و آن را غنیمت می شمارد.
ترجمه مقاله