ترجمه مقاله

منتعش

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ عِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - آن که پای را به هنگام لغزش نگاه می دارد. 2 - آن که پس از افتادن برمی خیزد. 3 - به شده از بیماری ، ناقه .
ترجمه مقاله