ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناهزت

فرهنگ فارسی معین

(مُ هِ زَ) [ ع . مناهزة ] (مص ل .) 1 - نزدیک شدن به هم . 2 - فرصت یافتن و غنیمت شمردن . 3 - پیش آمدن شکار را.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ