ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناقشه

فرهنگ فارسی معین

(مُ قَ شَ یا ق ش ) [ ع . مناقشة ] (مص ل .) ستیزگی ، خصومت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ