ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منافات

فرهنگ فارسی معین

(مُ) [ ع . منافاة ] (مص ل .) 1 - یکدیگر را راندن و دور کردن . 2 - مخالفت ، ضدیت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ