ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مناسبت

فرهنگ فارسی معین

(مُ س بَ) [ ع . مناسبة ] (مص ل .) با هم نسبت داشتن ، هم شکل شدن . ج . مناسبات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ